Contact

Agenda: - Ledenvergadering 2020

Categorie: Ledenvergadering
Data:
18-02-2020
20:00 - 22:30
Locatie: Fort Giessen te Giessen


Ledenvergadering 18 februari 2020

Fort Giessen, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.40 uur)


Het bestuur van Altenatuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. 

De AGENDA is als volgt:

1.    Opening.

2.     Notulen ledenvergadering van 19 februari 2019 (Altenatuurtje 111, okt. 2019, pag. 46).

3.    Jaarverslag secretaris.

4.     Financieel jaaroverzicht 2019/begroting 2020  door de penningmeester.
         Stukken liggen vanaf 19.40 uur ter inzage op de bestuurstafel.

5.     Verslag kascontrolecommissie.

6.     Bestuursverkiezing.

          Aftredend en herkiesbaar:
          Margo van Beem, Len Bruining, Jeanette Pollema, Johan Koekkoek en Goof van Vliet.
          Voordracht nieuwe bestuursleden:
          Erik Gouw, beoogt nieuwe penningmeester, en Roel Wigman, oprichter en trekker van
          nieuwe  werkgroep NIA: Natuur Inclusief Altena

7.      Rondvraag. 

8.      Pauze.

9.      Na de pauze: gezellig samenzijn met enkele korte, informele presentaties.

10.   Sluiting.